عناوین روزهای هفته شهرداری و دهیاری سال 1400 که در این شیوه نامه درج شده به شرح زیر است:

14 تیرماه : شهرداری و دهیاری؛ کار آفرینی، رفع موانع تولید و پشتیبانی‌ها
15 تیرماه : شهرداری و دهیاری؛ پویشی به سوی گام دوم انقلاب
16 تیرماه : شهرداری و دهیاری؛ هوشمند سازی، سکونتگاه زیست‌پذیر و ارتقای کیفیت زندگی
17 تیرماه : شهرداری و دهیاری؛اعتلای سرمایه‌های اجتماعی و انسانی، آموزش و توانمندسازی
18 تیرماه : شهرداری و دهیاری؛ ایثار، همگرایی و عملکرد جهادی
19 تیرماه : شهرداری و دهیاری؛ صیانت از هویت، کالبد، دانش بومی و میراث شهر و روستا
20 تیرماه : شهرداری و دهیاری؛ صیانت از حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، سلامت اداری و شفاف‌سازی عملکرد