آموزش رفتارشانسی حریق به آتشنشانان شهرهای شرق استان در مدت زمان دو روز به صورت تئوری و عملی به میزبانی سازمان آتش نشانی شهرداری بم صورت گرفت.