افتتاح پروژه های شهرداری قلعه گنج با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان، اعضاء شورای اسلامی، مجموعه شهرداری و جمعی از مسئولین شهری در تاریخ 1400/01/18 صورت گرفت. در نهایت علی شهسواری از عملکرد مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر ابراز رضایت کرد.
چهل هزار متر مربع آسفالت محله سرتک با اعتبار پنجاه میلیارد ریال
پایش تصویری شهر قلعه گنج با اعتبار ده میلیارد ریال
افتتاح پارک محله سرتک با اعتبار پنج میلیارد ریال
افتتاح پارک گلدشت با اعتبار پنج میلیارد ریال
کلنگ زنی احداث و تعریض خیابان شهید شهسواری