بازدید کارشناسان دفتر امور شهری و شوراها از شهرداری درب بهشت و بررسی وضعیت عملکرد شهرداری با حضور جناب آقای مهندس نژاد خالقی سرپرست اداره کل امور شهری و شوراها