همایش شهرداری های استان در روز شهردار با حضور جناب آقای دکتر آیت الهی موسوی معاون محترم امور عمرانی استانداری ، جناب آقای کوشش تبار مدیر کل دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها ، جناب آقای اسدی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و آقای مهندس نژاد خالقی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری و همچنین شهرداران سراسر استان در شهرستان زرند برگزار گردید.