آموزش شوراهای اسلامی شهرستان کرمان با حضور مهندس نژآد خالقی سرپرست دفتر امور شهری و شوراها و فرماندار کرمان و مدعوین محترم