مصوبه شناخت یک نقطه به عنوان شهر پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ وزیر محترم کشور از طریق دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری جهت تاسیس شهرداری اعلام می گردد.