در پی استعفای حمید ایلاقی از سمت شهردار اختیارآباد و پذیرش آن توسط اعضای شورای اسلامی شهر، جناب آقای قاسم بابایی به سمت شهردار اختیارآباد منصوب گردید. شایان ذکر است وی پیش از این شهردار اندوهجرد بوده اند.