در پی استعفای آقای بابایی و پذیرش آن توسط شورای اسلامی شهر اندوهجرد ، جناب آقای مجتبی هاشمی  به سمت سرپرست شهرداری اندوهجرد منصوب شدند.