دوره آموزشی انواع عوارض و نحوه محاسبه آن در شهرداریها با حضور مدیرکل امور شهری و شوراها و معاونین برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداریها ، روسای شوراهای اسلامی شهرها ، شهرداران و مسئولین درآمد شهرداریها برگزار گردید.